Allmänna villkor

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster och råd som Advokatbyrån Wallin & Partners AB (“Advokatbyrån”) tillhandahåller klienter genom dess delägare och medarbetare. Utöver dessa allmänna villkor gäller Sveriges Advokatsamfundsvägledanderegler om god advokatsed.

2. Klientens avtalspart och Advokatbyråns tjänster

2.1 Det är endast Advokatbyrån som är klientens avtalspart. Om inte annat följer av tvingande lag är det därför ingen annan än Advokatbyrån som ansvarar för de tjänster och råd som enskild delägare eller annan medarbetare vid Advokatbyrån tillhandahåller klient och ingen annan än Advokatbyrån kan hållas ansvarig för de tjänster och råd som tillhandahålls klienten eller för andra åtgärder eller händelser kopplade till uppdraget och klienten.

2.2 Advokatbyråns tjänster och rådgivning är endast avsedda för klienten.

2.3 Advokatbyråns uppdrag bestäms av (i) de omständigheter, fakta och instruktioner som lämnas av klienten och (ii) som accepteras av Advokatbyrån. Advokatbyrån har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta. Advokatbyråns råd och tjänster är anpassade efter de omständigheter, fakta och instruktioner som klienten redovisar inom ramen för uppdraget. Klienten kan inte använda eller förlita sig på Advokatbyråns rådgivning eller tjänster utanför det uppdrag som lämnats till Advokatbyrån.

2.4 Advokatbyråns rådgivning baseras endast på svensk rätt.

2.5 Advokatbyrån tillhandahåller endast legal rådgivning. Således tillhandahåller Advokatbyrån t.ex. inte finansiell rådgivning (vilket t.ex. inbegriper bedömning huruvida viss omständighet eller händelse är kurspåverkande eller huruvida företag är insolvent), skatterådgivning, redovisningsmässig rådgivning eller rådgivning om affärsmässighet i beslut eller transaktioner.

3. Andra rådgivare och fackmän

3.1 Om Advokatbyrån instruerar, anlitar eller annars arbetar tillsammans med andra rådgivare eller fackman, ska dessa anses vara och agera oberoende av Advokatbyrån. Advokatbyrån ansvarar således inte för andra rådgivare eller fackmän, vare sig för de tjänster eller råd dessa tillhandahåller, för valet av dem eller för att Advokatbyrån rekommenderat dem. Detta gäller oavsett om rådgivaren eller fackmannen rapporterar till Advokatbyrån eller direkt till klienten.

3.2 Advokatbyrån ansvarar inte för arvoden och kostnader som andra rådgivare eller fackmän debiterar.

4. Arvode och kostnader

4.1 I avsaknad av annan skriftlig överenskommelse bestäms Advokatbyråns arvode utifrån följande faktorer: (i) tid (vanligtvis arvode per timme), (ii) uppdragets art, omfattning, svårighetsgrad, betydelse och arbetets resultat samt (iii) andra sådana omständigheter.

4.2 Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt.

4.3 Utöver Advokatbyråns arvode debiterar Advokatbyrån klienten för kostnader och utlägg såsom t.ex. för resor, bud, ansöknings- och registreringsavgifter samt sakkunniga och andra rådgivare.

4.4 Advokatbyrån kan komma att begära förskott från klienten för arvode och utlägg.

4.5 För det fall Advokatbyrån inte tillerkänns full ersättning från klientens motpart för sitt arvode och sina kostnader som debiteras i anledning av ett rättsligt förfarande, är klienten skyldig att ersätta Advokatbyrån för den del av Advokatbyråns arvode och kostnader som överstiger vad motparten förpliktas utge.

5. Finansiering av uppdraget

5.1 Under vissa förutsättningar kan det finnas möjlighet att få delar av kostnaderna för rättsligt biträde finansierade av klientens försäkringsskydd (rättsskydd). Sådan ersättning är ofta begränsad till ett visst arvode per timme och/eller till ett maximalt belopp. Ersättningen täcker vanligtvis inte ansvar för motparts kostnader. Förutsättningarna för rättsskydd framgår av klientens försäkringsvillkor.

5.2 Om Advokatbyråns arvode och kostnader finansieras genom att klienten tar i anspråk en försäkring måste klienten alltjämt erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som utbetalas ur försäkringen.

5.3 Även om rättsskydd beviljas kommer fakturering att ske enligt vad som följer av punkt 6. När Advokatbyråns uppdrag är avslutat begär Advokatbyrån utbetalning från försäkringsbolaget varigenom klienten erhåller försäkringsersättning.

5.4 Om klienten önskar Advokatbyråns biträde när det gäller ianspråktagande av försäkringsskydd ska klienten meddela Advokatbyrån detta. Med hänsyn till eventuell preskriptionsfrist är det viktigt att klienten framställer detta till Advokatbyrån och förser Advokatbyrån med information om föreliggande försäkringar omgående.

5.5 Under vissa omständigheter kan, om försäkringsskydd saknas, rättshjälp beviljas för en rättslig angelägenhet. Rättshjälp kan beviljas om klienten har ett ekonomiskt underlag som understiger den gräns som följer av rättshjälpslagen. Advokatbyrån åtar sig normalt inte uppdrag som finansieras genom rättshjälp.

6. Fakturering och betalning

6.1 I avsaknad av annan skriftlig överenskommelse fakturerar Advokatbyrån sitt arbete löpande, i regel månadsvis och med en betalningsfrist om 30 dagar.

6.2 Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalning har erhållits.

7. Immateriella rättigheter

7.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter knutna till de arbetsresultat Advokatbyrån genererar inom ramen för ett uppdrag tillhör Advokatbyrån. Klienten har dock rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de har tagits fram. I avsaknad av annan överenskommelse får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Advokatbyrån ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

8. Sekretess

8.1 Information som klienten lämnar till Advokatbyrån skyddas av Advokatbyrån i enlighet med lag och vägledande regler om god advokatsed.

8.2 Om Advokatbyrån i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Advokatbyrån rätt att lämna ut sådant material och annan information som Advokatbyrån anser vara av betydelse för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller annars utföra aktuell tjänst åt klienten.

8.3 Advokatbyrån är i vissa fall skyldigt att lämna information till skattemyndigheterna om klientens momsnummer och värdet av levererade tjänster.

9. Identifiering och personuppgifter

9.1 Advokatbyrån är enligt lag skyldig att för vissa uppdrag kontrollera sina klienters identitet och ägarförhållanden samt informera sig om arten av och syftet med ett potentiellt uppdrag. Advokatbyrån kan därför komma att be klienten om bland annat identitetshandlingar liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Advokatbyrån kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas.

9.2 Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Advokatbyrån är, under sådana förhållanden, förhindrad enligt lag att underrätta klienten om att misstankar föreligger eller att anmälan har gjorts eller kan komma att göras. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger är Advokatbyrån skyldig avböja eller frånträda uppdraget.

9.3 Advokatbyrån accepterar inget ansvar för skada som klient, eller potentiell klient, förorsakas till följd av att Advokatbyrån iakttagit de skyldigheter Advokatbyrån uppfattar åligger Advokatbyrån enligt vad som anges i punkterna 9.1 och 9.2 ovan.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Som angetts i punkt 2.1 ovan är det ingen annan än Advokatbyrån som kan hållas ansvarig för de tjänster och råd som tillhandahålls klienten eller för andra åtgärder eller händelser kopplade till uppdraget och klienten. Utan att begränsa giltigheten av detta ska dessa allmänna villkor gälla till förmån för varje till Advokatbyrån närstående juridisk och fysisk person (exempelvis aktieägare, verkställande direktör, styrelseledamot, anställd och konsult).

10.2 Advokatbyråns ansvar gentemot klient ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt försäkring som klienten har tecknat eller som klienten annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadelöshetsförbindelse som klienten har ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadelöshetsförbindelsen och att klientens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadelöshetsförbindelsen inte inskränks.

10.3 Advokatbyrån har inget ansvar gentemot tredje man på grund av klients användning av dokument eller annan rådgivning från Advokatbyrån.

10.4 Advokatbyrån ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Advokatbyråns kontroll som Advokatbyrån skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Advokatbyrån inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

10.5 Advokatbyråns ansvar gentemot klient är under alla förhållanden begränsat till ett belopp om 50 000 000 kr.

11. Klagomål och krav

11.1 Klient som är missnöjd med Advokatbyråns tjänster och vill framställa klagomål eller krav, ska meddela detta till skriftligen till Advokatbyrån så snart klienten fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för klagomålet eller kravet. För att ett krav ska kunna göras gällande måste Advokatbyrån ha mottagit kravet inom skälig tid men inte senare än fyra månader efter den tidpunkt då klienten fått kännedom (eller, efter rimliga efterforskningar, kunde ha fått kännedom) om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Rätten att framställa ett krav prekluderas om kravet inte framställs inom denna tidsfrist.

11.2 Om klients krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot klienten, ska Advokatbyrån eller Advokatbyråns försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att klienten hålls skadeslös. Om klient bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan Advokatbyråns samtycke, ska Advokatbyrån inte ha något ansvar för kravet.

12. Uppdragets upphörande

12.1 En klient kan när som helst avsluta samarbetet med Advokatbyrån genom att begära att Advokatbyrån frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster Advokatbyrån utfört och för de kostnader och utlägg Advokatbyrån haft före det att uppdraget upphörde.

12.2 Lag och god advokatsed anger under vilka förutsättningar Advokatbyrån har rätt eller skyldighet att avböja eller frånträda uppdrag. Detta kan t.ex. vara fallet vid intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroendet mellan Advokatbyrån och klienten inte längre föreligger. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster Advokatbyrån utfört och för de kostnader Advokatbyrån haft före det att uppdraget upphörde. Uppdraget upphör, under alla omständigheter, när det fullgjorts.

13. Företräde och språkversioner

13.1 Om Advokatbyrån har tillhandahållit klient ett uppdragsbrev rörande ett särskilt uppdrag, ska särskilda villkor i ett sådant brev äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är motstridiga.

13.2 Dessa allmänna villkor harupprättats i en svensk- och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Norden. För övriga klienter gäller den engelska versionen.

14. Tillämplig lag och tvistelösning

14.1 Advokatbyråns uppdrag och tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.

14.2 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, Advokatbyråns uppdrag eller tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det språk som ska användas vid förfarandet är svenska. Förfarandet ska genomföras på svenska.

14.3 Skiljeförfarandet omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte utan den andra partens skriftliga samtycke röjas för tredje man. Part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att kunna ta tillvara sin rätt gentemot den andra parten med anledning av tvisten eller gentemot en försäkringsgivare eller om parten enligt författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är skyldig att röja informationen.

14.4 Oavsett vad som sägs i punkt 14.2 ovan har Advokatbyrån rätt att väcka talan vid allmän domstol eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten angående förfallna fordringar.

14.5 Klient som är konsument och som har ett krav mot Advokatbyrån kan under vissa förhållanden få sitt krav prövat av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Adressen till konsumenttvistnämnden är Kosumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. För ytterligare information se länk.