Integritetspolicy

Introduktion

Integritet och dataskydd är av yttersta vikt för oss. Vi är transparanta och tydliga mot våra klienter och andra kontakter i hur vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt i enlighet med gällande lagstiftning och god advokatsed. I denna integritetspolicy (nedan benämnd ”Policy”) informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter rörande klienter, potentiella klienter samt andra kontakter hos leverantörer och samarbetspartners.

Personuppgiftsansvarig

Advokatbyrån Wallin & Partners AB (se kontaktuppgifter till oss nedan) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter avseende kontaktpersoner och andra som vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras samt i förhållande till kontaktpersoner hos leverantörer och samarbetspartners.

Ändamål med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll samt redovisningsändamål. I detta fall är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss som personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar även personuppgifter för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina eller din arbetsgivare/uppdragsgivares intressen, för att administrera och sköta vår relation med dig och din arbetsgivare/uppdragsgivare (t.ex. vid fakturering eller i förhållande till leverantörer och samarbetspartners) och för nyheter m.m. I detta fall är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för vårt intresse att uppfylla ovan nämnda ändamål och att det intresset väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade.

Vid e-postkorrespondens med oss kommer vi i de fall denna innehåller personuppgifter att behandla uppgifterna med stöd av att vi har eller ska ingå ett avtal med den vi har e-postkontakt med alternativt med stöd av att vårt intresse att uppfylla ändamålen med behandlingen väger tyngre än ditt intresse att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om vi behandlar uppgifter med stöd av samtycke kommer särskild information att lämnas inför att sådant samtycke inhämtas.

Kategorier av personuppgifter

Som advokatbyrå erhåller vi, och samlar in, många olika kategorier av personuppgifter i samband med vår advokatverksamhet. I regel behandlar vi personuppgifter som vi får från dig eller din arbetsgivare/uppdragsgivare, men vi kan även samla in sådan information från allmänna och/eller offentliga källor. Sådana allmänna och/eller offentliga källor kan vara din arbetsgivare/uppdragsgivares hemsida eller från myndighet.

I regel behandlar vi följande typer av personuppgifter:

– namn, kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer etc.), arbetsgivare, titel m.m.,
– information som du tillhandahåller oss vid möten och utbildningar samt vid kommunikation,
– personuppgifter som du, eller någon annan, tillhandahåller oss vid utförandet av vår advokatverksamhet.

Kategorier av mottagare samt överföring av personuppgifter

Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter utom i de fall då i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, ii) det inom ramen för ett uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller din arbetsgivares rättigheter, iii) det är nödvändigt för att vi skall fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, skiljenämnder, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina eller din arbetsgivares rättigheter. Vi kan också komma att överföra uppgifter till våra leverantörer och samarbetspartners (med dessa aktörer kommer vi ha erforderliga avtal på plats).

Varaktighet av behandling

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar oss som advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om ett (1) år efter den senaste kontakten.

Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Tredjelandsöverföring

Vi för inte ut eller på annat sätt behandlar personuppgifter utanför EU/EES.

Registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter om dig som är felaktiga eller missvisande eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring (om så förekommer) samt att invända mot sådan behandling (och vi kommer då att upphöra med detta omedelbart) eller mot annan behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och i tillämpliga fall har du, om tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar (s.k. dataportabilitet).

Automatiserat besultsfattande

Vi utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

Du har alltid rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med – eller har synpunkter på – hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilken i Sverige för närvarande är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Uppdatering av policyn

Denna Policy har blivit upprättad och uppdaterad i maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera Policyn beroende på nya lagkrav och hur vi behandlar personuppgifter. Du kommer bli informerad om så sker och det är av betydelse för behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen tillse att kontinuerligt kontrollera om denna Policy har förändrats (en vid var tid uppdaterad version kommer att finnas på www.wallinpartners.se).

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor – eller synpunkter – rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@wallinpartners.se.

Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrån Wallin & Partners AB, organisationsnummer 559127-3940, Blasieholmsgatan 3, 111 48 Stockholm, 08 – 20 00 81, www.wallinpartners.se.